MOC 101 Years

Header Image
นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เยี่ยมชมสินค้า GI จากทุกภาคทั่วประเทศที่ร่วมงานแสดงสินค้า ชั้น 3 ลานอเนกประสงค์ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ชั้น 3 ลานอเนกประสงค์ กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 1 เม.ย 64)
watermark
 

          นายสินิตย์  เลิศไกร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เยี่ยมชมสินค้า GI จากทุกภาคทั่วประเทศที่ร่วมงานแสดงสินค้า ชั้น 3 ลานอเนกประสงค์ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพุธที่  31 มีนาคม  2564  ณ ชั้น 3 ลานอเนกประสงค์ กระทรวงพาณิชย์  (สำนักงานรัฐมนตรี 1 เม.ย 64)


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :