MOC 101 Years

Header Image
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมหารือ เรื่อง “ทิศทางตลาดข้าวไทย ปี 2564” เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 ณ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กรุงเทพฯ (สร. 24 มี.ค. 64)
watermark

           นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมทิศทางตลาดข้าวไทยปี 2564นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ร.ต.ท. เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย คณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ทูตพาณิชย์ 17ประเทศ จากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ(สคต.) และมีพาณิชย์จังหวัด 20จังหวัด ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference พร้อมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 2สมาคม ผู้ส่งออกข้าวไทย

          ภายหลังการประชุมซึ่งใช้เวลาตั้งแต่ 10.00น.นายจุรินทร์ กล่าวว่า นำกระทรวงพาณิชย์มาเยี่ยมสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยและการประชุมหารือก็ได้ข้อสรุปร่วมกันเกี่ยวกับเป้าการส่งออกและทิศทางตลาดข้าวไทยปี64คือ

         มีการกำหนดเป้าหมายการส่งออกข้าวในปี 2564ตั้งเป้าไว้ที่ 6ล้านตัน จากปีที่แล้วส่งออกข้าว 5.7ล้านตัน มุ่งเน้นตลาดสำคัญ 3ตลาด คือ 1.ตลาดพรีเมียม 2.ตลาดทั่วไป 3.ตลาดเฉพาะ โดยตลาดพรีเมียมนั้นเน้นข้าวหอมมะลิกับข้าวหอมไทย ข้าวหอมมะลิตั้งเป้าขยายตัว ร้อยละ 4.8ข้าวหอมไทยร้อยละ 5.2

         ตลาดทั่วไปนั้นเน้นข้าวขาวและข้าวนึ่ง โดยข้าวขาวตั้งเป้าร้อยละ 4.7ข้าวนึ่งร้อยละ 4.9ส่วนตลาดเฉพาะ เน้นข้าวเหนียว ข้าวกล้องและข้าวสี โดยข้าวเหนียวตั้งเป้าขยายตัว 3.6%ข้าวกล้องและข้าวสีตั้งเป้าขยายตัว 12.5%

         นายจุรินทร์ กล่าวว่า มีตลาดหนึ่งที่เราประสบความสำเร็จในการสร้างอัตราการขยายตัวได้สูงมาก คือ ตลาดแคนาดา ทีมเซลล์แมนประเทศที่โตรอนโตประสบความสำเร็จในการทำหน้าที่เปิดตลาดข้าว เพิ่มการนำเข้าข้าวไปแคนาดาจากปี 62  คือ 80,000ตัน เป็น 120,000ตันในปี 63เพิ่มขึ้นร้อยละ 21โดยมีกลยุทธ์หลัก เช่น มุ่งเน้นการขายข้าวไทยออนไลน์ไปยังผู้บริโภคและตัวแทนค้าส่งที่สำคัญ ทำประชาสัมพันธ์ข้าวไทยไม่ต้องรับประทานแบบวิถีไทยเท่านั้น สามารถนำไปประยุกต์กับอาหารพื้นถิ่นของแคนาดาได้เช่นทำสลัดข้าว เป็นต้น และทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนสอนทำอาหารในประเทศแคนาดาและโปรโมทข้าวไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแคนาดา ประชาสัมพันธ์ว่าข้าวไทยเป็นข้าวเพื่อสุขภาพ มีน้ำตาลต่ำ โดยคนแคนาดามีน้ำตาลในเลือดสูงถึงร้อยละ 28เป็นกุญแจแห่งความสำเร็จในการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นของสำนักงานทีมเซลล์แมนประเทศที่แคนาดา

        " ทิศทางการส่งออกข้าวไทยปี 2564มี 6มาตรการ คือ มาตรการที่ 1กระทรวงพาณิชย์จะร่วมมือกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยและสำนักงานในต่างประเทศทั้งหมดเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับข้าวไทย เป็นข้าวที่มีคุณภาพ มีความหลากหลาย มีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยใช้ Think Rice Think Thailand ถ้าคิดถึงข้าวต้องคิดถึงประเทศไทย ทุกสำนักงานทีมเซลล์แมนประเทศทั่วโลกใช้ธีมนี้ในการทำประชาสัมพันธ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

         มาตรการที่ 2เร่งรัดเปิดตลาด G to G เชิงรุก ได้กำหนดไว้ทั้งหมด 4ตลาดใหญ่ ประกอบด้วยอินโดนีเซียไม่กี่วันที่ผ่านมาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์ MoU กับอินโดนีเซีย เปิดตลาดข้าวอินโดนิเซีย 4ปีจำนวนไม่เกิน 4,000,000ตัน อีกตลาดคือตลาดบังกลาเทศ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในการทำ MoU ในระบบ G to G กับบังคลาเทศ 5ปี 5,000,000ตัน ตลาดอิรักซึ่งเป็นตลาดที่เราประสบปัญหาหลายปีที่ผ่านมาเพราะผู้ส่งออกข้าวไทยรายหนึ่งส่งข้าวด้อยคุณภาพไปทำให้อิรักแบนข้าวไทยเป็นเวลาหลายปี ขณะนี้ประสบความสำเร็จแล้วอิรักเปิดโอกาสให้ประเทศไทยสามารถเข้าไปประมูลขายข้าวในอิรักได้แล้ว แต่ยังติดเรื่องความเข้าใจมาตรฐานข้าวขาว 100%ข้าวของเราคือข้าว 5%ซึ่งจะต้องมีการทำความเข้าใจ และการส่งข้าวไปยังอิรัก ต้องมีเอกสารรับรองจากสถานทูตอิรักประจำประเทศไทย ขณะนี้เราไม่มีสถานทูตอิรักประจำประเทศไทย จะมีการเจรจาขอปรับเงื่อนไขลดอุปสรรค ตลาดที่4คือตลาดจีนที่ได้ทำ MoU ในอดีตและจีนยังมีภาระตาม MoU ที่ต้องนำเข้าข้าวเก่าอีก 300,000ตัน ตกค้างต้องเดินหน้าต่อไป

          มาตรการที่ 3กำหนดร่วมกันในการเจรจา FTA  จะต้องหยิบประเด็นขอให้ประเทศนั้นลดภาษีนำเข้าข้าวไปเป็นประเด็นหนึ่งในการเจรจา ทั้ง FTA ระหว่างไทย-เม็กซิโก EU UK หรือประเทศอื่น นำประเด็นในการเจรจาลดอุปสรรคงาน ขั้นตอนและเงื่อนไขอื่นๆในการเจรจาด้วย

          มาตรการที่ 4จับมือร่วมกับกระทรวงอื่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลดต้นทุนการส่งออก เช่น ค่าระวางเรือ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

          มาตรการที่ 5เร่งรัดขยายช่องทางการตลาดทั้งในรูปแบบออฟไลน์ ออนไลน์ให้ฟรีโดยทีมเซลล์แมนประเทศ เร่งดำเนินการพบปะและจัดกิจกรรม

          มาตรการที่ 6สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยจะจับมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกระทรวงพาณิชย์ในการแสวงหาข้าวพันธุ์ใหม่ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันข้าวไทยในตลาดต่างประเทศ โดยกิจกรรมที่จัดจะให้มีการประกวดข้าวพันธุ์ใหม่ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาของทุกภาคส่วน ได้เข้ามาร่วมประกวดโดยแบ่งออกเป็น 3กลุ่ม ข้าวหอม ข้าวนุ่ม และข้าวแข็ง

          มุ่งเน้นทั้งกระบวนการปลูก การสี และรสชาติแนะนำพันธ์ุมาเปรียบเทียบกับพันธุ์ปัจจุบันที่มีอยู่ นำไปทำการค้าเชิงพาณิชย์และขยายตลาดส่งออกเพิ่มขีดความสามารถให้กับข้าวของไทยในตลาดโลกต่อไป" รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าว

          จากนั้นนายจุรินทร์ ได้ลงนามเซ็นต์ MOU หรือข้อตกลงการค้าข้าวให้กับประเทศอินโดนิเซียตามที่ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ ซึ่งวันนี้เป็นบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการค้าข้าวระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของไทยกับกระทรวงการค้าแห่งประเทศอินโดนิเซีย

---------------------------------------------


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :